تاریخ خبر:1393/10/28 08:36:13

گامی برای حفظ محیط زیست

شرکت رنگسازی هاویلوکس در راستای تعهد سازمانی به تلاش برای حفاظت از محیط زیست، برنامه هدفمند "کمتر مصرف کنیم، دوباره مصرف کنیم، بازیافت کنیم" را در سطح شرکت عملیاتی نمود. در این برنامه از طریق آموزش عمومی راه های عملی کاهش حجم پسماند و نحوه تفکیک و نگهداری انواع پسماند، بستر لازم برای پیاده سازی فراهم گردیده و با برنامه ریزی لازم برای بازیافت حداکثری پسماند در محل شرکت و یا از طریق پیمانکاران دنبال شده است.